Жилищна сграда във вилно селище в ПИ 010026 в местност “Кюпрю тарла” по КВС на с. Орешак, общ Аксаково

Инвеститор : “Инкабъл” ЕООД

РЗП 210 кв.м