Архитектурно проектиране

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда във вилно селище в ПИ 010026 в местност “Кюпрю тарла” по КВС на с. Орешак, общ Аксаково

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда във вилно селище в ПИ 010026 в местност “Кюпрю тарла” по КВС на с. Орешак, общ Аксаково

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

Жилищна сграда находящ се в: гр. Варна, УПИ III-9, 9a, кв. 580, по плана на 14-ти м. р., ул. Кукуш №3

  Архитектурно проектиране

ПУП-ПЗ с. Долище

       

  Архитектурно проектиране

ПУП-ПЗ с. Дебелец

   

  Архитектурно проектиране
ПУП-ПЗ с. Въглен

ПУП-ПЗ с. Въглен

   

  Архитектурно проектиране

ПУП-ПЗ Аксаково