Вилно селище в ПИ 010026 в местност “Кюпрю тарла” по КВС на с. Орешак, общ Аксаково

Инвеститор : “Инкабъл” ЕООД

Във вилното селище е предвидено да се изградят 17 броя еднофамилни жилищни сгради. Разделени са на 3 групи по 4 еднакви къщи с квадратура между 100 и 150 кв.м и 5 броя къщи с квадратура между 300 и 500 кв.м. Селището ще разполага със собствен парк и шосе по което ще бъдат обслужвани всички новообразувани имоти.