За нас

„СПАСОВ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2004 г. с фирмено дело №421 по описа на Великотърновски окръжен съд, с основен предмет на дейност проектиране, строителство на сгради и съоръжения и инженеринг.
Фирмата разполага с квалифицирани специалисти с богат опит и технически потенциал, като в зависимост от конкретните задачи се привличат и допълнителни. По време на 8 годишното си съществуване „СПАСОВ” ЕООД е реализирала 10 броя жилищни кооперации с обща разгъната площ около 15 000 м2, както и 6 бр. еднофамилни жилищни сгради на частни инвеститори.
В областта на строително-монтажните работи в частта им Електро, КИП и А са реализирани проекти с инвеститори:
– „САЛС” АД на територията на „Солвей Соди”;
– Военна болница гр. Варна към ВМА София;
– подизпълнител на „Мултитест” ООД гр. Варна в „Девен” АД;
– „КВС АГРО България” ООД;
– „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД /Вебер/;
– „КВВ” ЕООД;
Проектантската дейност в „СПАСОВ” ЕООД се осъществява от широк кръг архитекти и инженери, с богат технически и практически опит, като всеки от тях гарантира професионализма си с Удостоверение за пълна проектатска правоспособност на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България.